Algemene Verkoopvoorwaarden van Top Fresh Teelt B.V. en Top Fresh B.V., hierna ook ieder genaamd ‘Top Fresh’

Artikel 1 – Definities

1.1
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Top Fresh B.V.: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Top Fresh B.V. te
Kraggenburg, KvK-nummer 62018914
Top Fresh Teelt B.V. : de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Top Fresh
Teelt B.V. te Kraggenburg, KvK-nummer: 77751655.
Top Fresh: Top Fresh B.V. en/of Top Fresh Teelt B.V.
Afnemer: iedere natuurlijke of rechtspersoon met wie Top Fresh een Overeenkomst sluit
met betrekking tot het leveren van goederen.
Overeenkomst: de Overeenkomst tussen Top Fresh en Afnemer met betrekking tot de
levering van goederen door Top Fresh aan Afnemer.

Artikel 2 – Algemeen

2.1
Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op alle aanvragen, offertes,
aanbiedingen en Overeenkomsten die betrekking hebben op door Top Fresh aan Afnemer
te leveren goederen.

2.2
De algemene voorwaarden van Afnemer zijn niet toepasselijk, ook niet naast deze algemene
leveringsvoorwaarden van Top Fresh , en mogelijke toepasselijkheid daarvan wordt hierdoor
uitdrukkelijk uitgesloten, voor nu en in de toekomst.

2.3
Van deze algemene leveringsvoorwaarden kan slechts worden afgeweken, indien partijen dit
uitdrukkelijk schriftelijk met elkaar zijn overeengekomen.

2.4
Top Fresh is bevoegd wijzigingen in deze algemene leveringsvoorwaarden aan te brengen.
Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden.
Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen jegens Afnemer
in werking, zodra hem de wijziging is medegedeeld.

2.5
Indien een bepaling van deze algemene leveringsvoorwaarden nietig is of vernietigd wordt,
zullen de overige bepalingen van kracht blijven en treden partijen in overleg teneinde een
nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen,
waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in
acht wordt genomen.

2.6
Indien bepalingen in de Overeenkomst tegenstrijdig zijn met bepalingen in deze algemene
leveringsvoorwaarden prevaleren de voor Top Fresh meest gunstige bepalingen.

Artikel 3 – Aanbiedingen

3.1
Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn door Top Fresh uitgebrachte aanbiedingen,
daaronder mede begrepen prijsopgaven, brochures en prijslijsten, vrijblijvend en geldig
gedurende dertig (30) dagen. Top Fresh is bevoegd haar aanbieding te herroepen, ook na
aanvaarding van de aanbieding door Afnemer.

3.2
Indien de aanvaarding door Afnemer afwijkt van het in de aanbieding opgenomen aanbod
van Top Fresh is Top Fresh daaraan niet gebonden. De Overeenkomst komt dan niet
overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Top Fresh schriftelijk anders
meedeelt.

3.3
Aanbiedingen van Top Fresh gelden niet voor toekomstige opdrachten.
Artikel 4 – Prijzen

4.1
De overeengekomen prijzen zijn exclusief BTW en overige kosten, zoals in- en
uitvoerrechten, transportkosten en emballage, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

4.2
Top Fresh is bevoegd de prijzen te verhogen op grond van externe factoren, zoals belasting,
grondstoffen, valutakoersen, invoerrechten, transportkosten, externe leveranciersprijzen en
andere heffingen. Indien de prijsverhoging meer dan 10 % bedraagt, is Afnemer gerechtigd
de Overeenkomst te beëindigen, zonder dat Top Fresh aansprakelijk is voor enige schade,
uit welken hoofde dan ook.

4.3
Verrekening van koersverschillen in het nadeel van Top Fresh is uitgesloten.

Artikel 5 – Overmacht

5.1
In geval van overmacht is Top Fresh gerechtigd de nakoming van contracten op te schorten
voor de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst van de overmacht zulks
noodzakelijk maakt – en zulks is ter beoordeling door Top Fresh – is Top Fresh gerechtigd de
verkoopovereenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechtelijke
tussenkomst, als ontbonden te beschouwen en niet gehouden tot betaling van een
schadevergoeding. Top Fresh kan de overeenkomst ontbinden, zonder recht op
schadevergoeding, indien de overmacht situatie langer dan één maand duurt en/of het
vooruitzicht bestaat dat de overmacht situatie langer dan een maand zal duren.

5.2
Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als overmacht beschouwd elke bijzonder
omstandigheid, die de nakoming van onze leveringsverplichting onmogelijk of zo bezwaarlijk
maakt, dat nakoming redelijkerwijs niet van Top Fresh kan worden verlangd, zoals oorlog,
mobilisatie, staking, ziekteverzuim van personeel, arbeidsonlusten, pandemie, revolutie,
oproer, opstootjes, storm, ijsgang, watersnood, stagnatie in de elektriciteits- of
watervoorziening, bedrijfsbrand, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of moeilijkheden in
de energievoorziening, belemmeringen in het verkeer, transportproblemen, gehele of
gedeeltelijke misoogst, abnormale droogte of voortdurende en/of abnormale hoeveelheden
regen, ziekte in het gewas, plagen van ongedierte, in gebreke blijven van toeleveranciers,
etc. Bovendien heeft Top Fresh het recht de overeenkomst, voor zover niet nagekomen, te
ontbinden zonder gehouden te zijn tot vergoeding van enige schade, wanneer
overheidsmaatregelen de in-,uit- of doorvoer van verkochte goederen belemmeren en/of
financieel nadeliger voor ons maken en Afnemer niet bereid is op eerste verzoek het nadeel
van deze maatregel voor levering van de goederen, te vergoeden.

5.3
Overmacht van leveranciers, waaronder ook begrepen telers, geldt als overmacht van Top Fresh.

Artikel 6 – Oogstvoorbehoud

6.1
Verkoopovereenkomsten van (verwerkte) agrarische producten geschieden onder
oogstvoorbehoud. Wanneer ten gevolge van een tegenvallende oogst met betrekking tot de
hoeveelheid en/of kwaliteit van agrarische producten, zoveel producten minder beschikbaar
zijn, waar ook onder wordt verstaan afkeuring door daartoe bevoegde instanties, dan bij het
sluiten van de overeenkomst redelijkerwijs mocht worden verwacht, heeft Top Fresh het
recht de verkochte hoeveelheden dienovereenkomstig te verminderen. Daarvan is onder
meer sprake als de op teeltcontracten ingekochte producten ontoereikend zijn om Afnemers
te voldoen. Door de levering van dit aldus verminderde kwantum, voldoet Top Fresh.
dan geheel aan de leveringsverplichtingen. Top Fresh is alsdan niet gehouden tot het leveren
van vervangende agrarische producten en tevens niet aansprakelijk voor welke schade dan
ook.

Artikel 7 – Kwaliteit

7.1
De te leveren agrarische producten zijn aan bederf onderhevig en de houdbaarheid en
kwaliteit na levering is grotendeels afhankelijk van de wijze van vervoer en/of bewaring,
waarop Top Fresh na de levering geen invloed meer heeft. De Afnemer dient daarom bij
aflevering de ter levering aangeboden producten voor zijn rekening te wegen en te
onderzoeken, waaronder begrepen het steekproefsgewijs doorsnijden van de producten,
het meten van de producttemperatuur en residuen van onder meer bestrijdingsmiddelen,
om vast te stellen of deze naar zijn mening voldoen aan de overeengekomen eisen en
kwaliteit. Daarnaast dient de Afnemer voor zijn rekening na te gaan of er zich
productvreemde zaken tussen de geleverde producten bevinden en die zaken te
verwijderen.

7.2
Over de kwaliteit en de hoeveelheid van de geleverde goederen kan door de Afnemer alleen
gereclameerd worden tijdens de feitelijke aflevering van de goederen, dat wil zeggen tijdens
het laden van de goederen op het door de Afnemer beschikbaar gestelde transportmiddel of
– in alle andere gevallen- voor het lossen van de goederen.

7.3
De Afnemer heeft zijn recht op reclame of ontbinding verwerkt, wanneer hij de goederen
feitelijk in ontvangst heeft genomen, derhalve wanneer deze op het door hem gezonden
transportmiddel(len) zijn geladen of op de door hem aangegeven plaats zijn gelost.

7.4
De Afnemer die weigert onze goederen te ontvangen op grond van beweerde
ondeugdelijkheid, is – op straffe van verval van rechten – verplicht aan Top Fresh
onmiddellijk en in elk geval binnen 1 uur na weigering daarvan per e-mail en telefonisch in
kennis te stellen. Indien Top Fresh de klacht afwijst of de klacht niet binnen 1 uur per e-mail
accepteert, dient Afnemer – op straffe van verval van rechten – onmiddellijk, dat wil zeggen
binnen 6 uren na het uiten van de klacht, – in aanwezigheid van een vertegenwoordiger van
Top Fresh -, expertise door een onafhankelijk, zo mogelijk beëdigd expert te laten uitvoeren.
Top Fresh heeft het recht om contra- expertise uit te laten voeren.

7.5
Top Fresh Teelt B.V. is bevoegd de terecht geweigerde goederen door andere te vervangen,
doch is daartoe niet gehouden. In het laatste geval is Top Fresh bevoegd de
geweigerde hoeveelheid in mindering op het totaal verkochte kwantum te brengen.

7.6
Indien de Afnemer de ter levering aangeboden goederen ten onrechte weigert te
ontvangen, is Top Fresh bevoegd, ook wanneer het slechts een deellevering betreft, de
gehele overeenkomst voor zover deze niet is uitgevoerd, te ontbinden en schadevergoeding
te verlangen.

7.7
De door de niet of niet volledige afname van door Top Fresh verkochte goederen geleden en
nog te lijden schade moet aan Top Fresh volledig worden vergoed. Deze schadevergoeding
bedraagt tenminste het verschil tussen de met de Afnemer overeengekomen prijs en de
dagprijs op het tijdstip van niet nakoming, vermeerderd met de gederfde winst en overige
schade, waaronder gevolgschade.

7.8
De Afnemer die in zijn verplichtingen tekortschiet, is jegens Top Fresh schadeplichtig door
het enkele feit van de niet of niet tijdige afnamen

Artikel 8 – Levering van goederen en overdracht van eigendom en risico

8.1
Top Fresh levert naar eigen keuze de goederen ‘FCA leverancier’, overeenkomstig de
Incoterms 2011, tenzij schriftelijk anders wordt overeengekomen.

8.2
De eigendom van de door Top Fresh aan Afnemer te leveren goederen gaat op Afnemer over
op het moment dat Afnemer aan alle betalingsverplichtingen jegens Top Fresh uit hoofde
van alle door Top Fresh aan Afnemer geleverde goederen heeft voldaan. Het risico met
betrekking tot de door Top Fresh aan Afnemer te leveren goederen gaat over op het
moment van levering overeenkomstig artikel 8.1 van deze voorwaarden.

8.3
Tussen Top Fresh en Afnemer overeengekomen termijnen met betrekking tot de levering
van goederen zijn geen fatale termijnen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
Overschrijding van de leveringstermijn geeft Afnemer geen recht op schadevergoeding.

8.4
Top Fresh is gerechtigd de Overeenkomst in delen na te komen.

8.5
Indien Afnemer enige verplichtingen jegens Top Fresh , uit welken hoofde dan ook, niet
nakomt, is Top Fresh gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten.

Artikel 9 – Betaling

9.1
Betaling van de facturen van Top Fresh vindt plaats binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij
schriftelijk anders is overeengekomen.

9.2
Als tijdstip van betaling geldt het moment waarop het factuurbedrag op de bankrekening
van Top Fresh is ontvangen. Ieder beroep van Afnemer op verrekening of opschorting is uitgesloten.

9.3
Indien Afnemer de factuur niet binnen de in art. 9.1 bepaalde termijn voldoet, is hij van
rechtswege in verzuim en alsdan een rente van 1,5% per maand aan Top Fresh verschuldigd.
Bij niet tijdige betaling van een deelbetaling is het volledige restantbedrag direct en volledig
opeisbaar.

9.4
Ten laste van Afnemer komen alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten die Top Fresh
als gevolg van niet nakoming door Afnemer van diens verplichtingen jegens Top Fresh heeft
moeten maken, welke kosten worden vastgesteld op 2% van het factuurbedrag met een
minimum van € 750,-, tenzij de vergoeding op grond van de BIK-staffel hoger is, in geval
waarvan vergoeding plaatsvindt op basis van deze staffel.

9.5
Top Fresh is te allen tijde gerechtigd, alvorens levering van de goederen plaats vindt, een
naar haar oordeel voldoende zekerheid voor de nakoming van de verplichtingen van
Afnemer te verlangen. Weigering van Afnemer om de verlangde zekerheid te stellen, geeft
Top Fresh het recht de Overeenkomst te beëindigen of op te schorten, onverminderd het
recht van Top Fresh tot vergoeding van geleden schade.

9.6
Betaling door Afnemer houdt goedkeuring van de door Top Fresh geleverde goederen in.

9.7
In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van Afnemer zijn alle
vorderingen van Top Fresh op Afnemer direct en volledig opeisbaar.

Artikel 10 – Aansprakelijkheid

10.1
Afnemer is aansprakelijk voor alle schade die Top Fresh lijdt als gevolg van ieder handelen of
nalaten van Afnemer.

10.2
De aansprakelijkheid van Top Fresh jegens Afnemer is behoudens opzet of bewuste
roekeloosheid beperkt tot directe schade. Top Fresh is niet aansprakelijk voor indirecte
schade, gevolgschade, gederfde winst, etc. Onverminderd het voorgaande is de
aansprakelijkheid van Top Fresh per schade toebrengende gebeurtenis beperkt tot het
bedrag waarvoor de aansprakelijkheidsverzekering van Top Fresh dekking biedt. Indien deze
verzekering geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Top
Fresh beperkt tot het factuurbedrag ter zake de door Top Fresh aan Afnemer geleverde
goederen waarop de aansprakelijkheid van Top Fresh betrekking heeft. Alle vorderingen op
Top Fresh verjaren na verloop van twaalf maanden, te rekenen vanaf het moment dat de
betreffende vordering is ontstaan.

10.3
Top Fresh is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door ingeschakelde derden.

Artikel 11 – Overeenkomst en beëindiging

11.1
Onverminderd het bepaalde in de Overeenkomst is Top Fresh gerechtigd zonder
ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de Overeenkomst door middel van een
aangetekende brief met onmiddellijke ingang, geheel of gedeeltelijk te beëindigen:
– in geval van (een verzoek tot het uitspreken van een) faillissement of surseance van
betaling van Afnemer;
– in geval van geheel of gedeeltelijke stillegging van de onderneming van Afnemer,
voor zover dit een deugdelijke nakoming van Afnemer van zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst belemmert;
– in geval van ontbinding of liquidatie van de onderneming van Afnemer of in het geval
Afnemer ophoudt te bestaan;
– in geval van beslaglegging op een aanmerkelijk deel van het vermogen van Afnemer
en dit beslag een deugdelijke nakoming van Afnemer van zijn verplichtingen uit de
Overeenkomst belemmert;
– in geval Afnemer niet in staat en/of bereid is zijn verplichtingen uit de Overeenkomst
na te komen;

11.2
In de gevallen genoemd in art. 10.1 is Top Fresh bevoegd de (verdere) uitvoering van de
Overeenkomst op te schorten. Alle vorderingen die Top Fresh in deze gevallen op Afnemer
heeft of mocht verkrijgen, zullen direct en volledig opeisbaar zijn.

Artikel 12 – Geheimhouding

12.1
Afnemer is verplicht de inhoud van de Overeenkomst en alles wat daarmee verband houdt
op geen enkele wijze bekend te maken aan derden, behalve voor zover dat op grond van
enig wettelijk voorschrift of rechterlijke uitspraak verplicht is.

12.2
De geheimhoudingsplicht uit dit artikel blijft tevens van kracht na het einde van de
Overeenkomst.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en geschillen

13.1
Op deze algemene leveringsvoorwaarden en de Overeenkomst is Nederlands recht van
toepassing. Andere regelingen of verdragen, zoals het Weens Koopverdrag, zijn uitgesloten.

13.2
Alle geschillen die voortvloeien of verband houden met de Overeenkomst en deze algemene
leveringsvoorwaarden zullen worden beslecht door de bevoegde rechter in het
Arrondissement waar Top Fresh gevestigd is. Het recht om Top Fresh in een procedure te
betrekken, vervalt twaalf maanden nadat het betreffende geschil is ontstaan.

Artikel 14 – Overige bepalingen

14.1
De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zijn door de Afnemer niet overdraagbaar. Deze bepaling heeft goederenrechtelijke werking.
Aldus vastgesteld in januari 2021 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder de nummers 62018914 en 77751655.