Inkoopvoorwaarden
van de besloten vennootschappen met beperkte aansprakelijkheid Top Fresh B.V. en Top
Fresh Teelt B.V., gevestigd te Kraggenburg, gemeente Noordoostpolder.

Op al onze aanbiedingen en de met ons gesloten overeenkomsten zijn deze voorwaarden van toepassing, voor zover daarvan niet uitdrukkelijk in het schriftelijk contract of in onzeschriftelijke bevestiging van de overeenkomst wordt afgeweken. Met “wij” en “ons/onze” etc. worden de hierboven genoemde vennootschappen bedoeld en vennootschappen die aandeze groep worden toegevoegd. Met “wederpartij”, “verkoper”, “verpachter”, “verhuurder” en “leverancier” etc. is bedoeld degene die wij een aanbieding hebben gedaan en/of die met ons een overeenkomst sluit.

Artikel 1
1.1 Een overeenkomst komt met ons eerst definitief tot stand door onze schriftelijke
bevestiging per brief, telefax of email of door ondertekening of acceptatie van het door ons
aangeboden contract.
1.2 Onze agenten zijn niet bevoegd ons onvoorwaardelijk te binden. Zij mogen alleen
contracteren onder voorbehoud van onze goedkeuring.
1.3 Al onze offertes zijn geheel vrijblijvend, tenzij in de offerte anders is vermeld.
1.4 De wederpartij kan en mag zonder onze schriftelijke toestemming haar vorderingen op
ons en overeenkomsten met ons niet aan derden overdragen en/of verpanden.

Artikel 2
2.1 In geval van overmacht zijn wij gerechtigd de nakoming van onze contracten op te schorten
voor de duur van de overmacht. Indien de duur of de ernst van de overmacht zulks
noodzakelijk maakt -en zulks is uitsluitend ter onzer beoordeling- zijn wij gerechtigd de
overeenkomst, voor zover deze nog niet is uitgevoerd, zonder rechterlijke tussenkomst en
zonder gehoudenheid tot betaling van een schadevergoeding, als ontbonden te beschouwen.
In ieder geval kunnen wij de overeenkomst ontbinden zonder recht op door ons te betalen
schadevergoeding.
2.2 Tenzij hierna anders is bepaald, wordt als onze overmacht beschouwd elke bijzondere
omstandigheid, die de nakoming van onze verplichting onmogelijk of zó bezwaarlijk maakt,
dat deze redelijkerwijs niet van ons kan worden verlangd, zoals oorlog, pandemie, geheel of
gedeeltelijke stilstand fabriek en/of mobilisatie, staking, arbeidsonlusten, revolutie, oproer,
opstootjes, storm, ijsgang, overstroming, stagnatie in de elektriciteits- of watervoorziening,
bedrijfsbrand, gebreken aan de koeling, bedrijfsstagnatie door machinebreuk of
moeilijkheden in de energievoorziening, belemmeringen in het verkeer, gehele of
gedeeltelijke misoogst, abnormale droogte of voortdurende regen, ziekte in het gewas, plagen
van ongedierte, in gebreke blijven van afnemers, etc. Overmacht van onze afnemers wordt als
overmacht van ons beschouwd.
2.3 Overheidsmaatregelen die in-, door- of uitvoer van verkochte – of gekochte goederen
belemmeren of financieel nadelig maken, geven ons het recht de overeenkomst, voor zover
deze nog niet is nagekomen, te ontbinden zonder dat wij tot betaling van schadevergoeding
zijn gehouden of van de verkoper of de koper te verlangen ons het nadeel van deze
maatregelen te vergoeden voordat wij tot levering of in-ontvangst-name overgaan.

Artikel 3
3.1 Tenzij anders overeengekomen, dient verpachter het gepachte voor rekening van
verpachter geploegd en zaaiklaar aan ons op te leveren. Verpachter staat ervoor in dat de
grond geschikt is voor het doel waarvoor wij pachten. De waterhuishouding waaronder de
eventueel aanwezige drainage dient verpachter optimaal te laten functioneren. De verpachter
dient voor zijn rekening drainage een maand vóór de ingangsdatum van de pacht te reinigen
en de eindbuizen te herstellen. Wij betalen verpachter uitsluitend voor werkzaamheden
waarvoor schriftelijk opdracht hebben gegeven, die zijn verricht na de zaai en die niet hiervoor
zijn genoemd.
3.2 De verpachter dient voor zijn rekening zorg te dragen voor een goede afwatering en dient
een slootniveau te handhaven dat optimaal is voor onze teelt. De verpachter dient voor zijn
rekening voldoende zoetwater van goede kwaliteit aan te voeren voor de beregening van onze
gewassen.
3.3 De grond dient vrij te zijn van storende lagen, vervuilingen, onkruiden, ongedierte en
ziekten, zoals aaltjes, andere beestjes, schadelijke bacteriën en (witrot)schimmels. Verpachter
is aansprakelijk voor alle schade die wij lijden als het door ons gepachte perceel en/of
verpachter niet voldoet aan het voorgaande en/of het perceel niet (geheel) geschikt is voor
de teelt van het door ons beoogde en/of geteelde gewas, bijvoorbeeld in geval van droogte,
waterschade, lagere opbrengst, slechtere kwaliteit van ons gewas etc. Verpachter dient zich
tegen bovengenoemde en alle overige risico’s te verzekeren.
3.4 De pachtovereenkomst is aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat wij het
gepachte niet willen gebruiken. Dat betekent dat de pachtovereenkomst niet wordt
aangegaan als wij verpachter meedelen dat wij niet willen pachten. Wij zijn in dat geval geen
pacht, schade of kosten verschuldigd, als wij de mededeling uiterlijk op 1 april van het
teeltseizoen doen. Als wij die mededeling tussen 1 april en 1 mei doen, dan zijn wij uitsluitend
een vergoeding verschuldigd van 25% van de basishuurprijs. Als wij de mededeling tussen 1
mei en 15 mei doen, zijn wij uitsluitend een vergoeding verschuldigd van 38% van de
basishuurprijs. Doen wij die mededeling tussen 15 mei en 1 juni zijn wij uitsluitend een
vergoeding verschuldigd van 50% van de basishuurprijs. Tenzij anders overeengekomen,
geven wij de gewassen op bij RVO voor de Gecombineerde opgave, stelt verpachter zijn
(betalings-) rechten kosteloos aan ons beschikbaar en behouden wij de uitkering van de
(betalings-) rechten.
3.5 Wij hebben het recht onze gewassen te oogsten op een door ons te bepalen moment, ook
als dat na de afloop van de pachtperiode is.
3.6 Wij betalen slechts pacht over de netto hectares die wij betelen, dus niet over bijvoorbeeld
de sloten, taluds, wegen, bermen, kopakkers en teeltvrije zones.
3.7 De lasten die aan het verpachte verbonden zijn (zoals landinrichtingsrente en
waterschapslasten) zijn volledig voor rekening van de verpachter. De verpachter dient voor
zijn rekening de sloten steeds schoon en op keur en legger profiel te houden zonder onze
gewassen te beschadigen.
3.8 Wij leveren het gepachte ongeploegd en onbewerkt op een door ons te bepalen moment
aan verpachter op.

Artikel 4
4.1 Bij eventuele afwijkingen of tegenstrijdigheden tussen deze handelsvoorwaarden en die
van onze wederpartijen prevaleren onze voorwaarden.
4.2 Bij een geschil over de betekenis van de vertaling of van onderstaande voorwaarden is de
Nederlandse tekst maatgevend.
4.3 Indien één of meerdere bepalingen van deze voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, laat
dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Alsdan zullen partijen in plaats van de
nietige of vernietigde bepaling een nieuwe bepaling afspreken en/of een regeling treffen die
de oorspronkelijke bedoeling van die bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 5
5.1 Het Nederlands recht is op al onze overeenkomsten van toepassing. Onze overeenkomsten
worden geheel in Nederland ten uitvoer gelegd. Levering en betaling vindt plaats in
Kraggenburg.
5.2 De bepalingen van het Weens Koopverdrag, voor zover van toepassing, worden
uitgesloten.
5.3 Alle vorderingen op ons verjaren door verloop van één jaar nadat zij zijn ontstaan. Het
recht om ons in een procedure te betrekken vervalt na verloop van één jaar nadat dit recht is
ontstaan.
5.4 Alle geschillen die met ons ontstaan, worden met uitsluiting van andere rechten, beslecht
door de rechtbank Midden-Nederland, locatie Lelystad.

Artikel 6
6.1 Onze aansprakelijkheid voor schade, op welke wijze deze ook ontstaan, is uitdrukkelijk
uitgesloten, behoudens en voor zover deze schade te wijten is aan opzet of grove schuld van
onze bestuurders. Al onze mededelingen en adviezen worden te goeder trouw en naar beste
weten verstrekt. Opvolging van adviezen geschiedt voor risico van de geadviseerde.

Artikel 7
7.1 Wij factureren de afgenomen producten en de pacht. Wij zijn nimmer gehouden facturen
van de wederpartij te voldoen.
7.2 Wij hebben het recht al onze (al dan niet opeisbare) vorderingen op een ieder die met ons
een overeenkomst heeft gesloten, te verrekenen met onze betalingsverplichtingen. Ook
hebben wij het recht om (al dan niet opeisbare) vorderingen van onze ene
groepsmaatschappij op de wederpartij te verrekenen met schulden van een andere
groepsmaatschappij aan diezelfde wederpartij. Verder hebben wij het recht om onze (al dan
niet opeisbare) vorderingen en die van onze groepsmaatschappijen op de wederpartij en de
aan de wederpartij gelieerde ondernemingen en personen te verrekenen met al hetgeen wij
en onze groepsmaatschappijen aan hen verschuldigd zijn. Wij hebben dus het recht
vorderingen te verrekenen die in van elkaar gescheiden vermogens vallen (artikel 6:127 lid 2
en 3 BW zijn niet van toepassing)
7.3 Wij zijn nimmer wettelijke handelsrente en buitengerechtelijke incassokosten
verschuldigd.

Artikel 8
8.1 Indien wederpartij de verkochte producten zelf teelt, dient hij ze tegen teeltrisico’s zoals
hagel-, water- en stormschade te verzekeren. Verkoper dient het gekochte product bij opslag
tegen brand- en waterschade te verzekeren. Deze verplichting laat onverlet dat verkoper bij
geheel of ten dele mislukken van de oogst, verplicht is de gecontracteerde hoeveelheid
product aan ons te leveren en gehouden is het tekort elders in te kopen. Bij hagel-, brand- en
waterschade kan verkoper zich niet op overmacht beroepen.
8.2 De te leveren goederen moeten bij aankomst op ons bedrijf of op het ontvangend bedrijf
voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen. Zij moeten geschikt zijn voor normale
(machinale) productbehandeling en voor lange bewaring. Zij moeten zijn gezond, van goede
kwaliteit, vrij van ziekte, beschadigingen, vorst- en hagelschade, afwijkende vorm, kleur, geur
en smaak, kleiklappen, productvreemde bestanddelen, in- en uitwendige -, zichtbare en
onzichtbare gebreken. De goederen moeten voldoen aan de wettelijke en overeengekomen
residunormen voor gewasbeschermingsmiddelen. Zij moeten tevens voldoen aan de
residuenorm van onze afnemers. Bij bio moeten zij vrij zijn van (residuen van)
gewasbeschermingsmiddelen en andere chemische stoffen.
8.3 De te leveren diensten (bijvoorbeeld loonwerk) dienen stipt op tijd zonder vertraging
correct en naar de stand van de wetenschap te worden uitgevoerd, bij gebreke waarvan de
wederpartij gehouden is ons volledig schadeloos te stellen.
8.4 Verkoper is verplicht bij het verladen gebruik te maken van een grondreiniger. Tenzij
uitdrukkelijk anders overeengekomen, dient verkoper ongewassen producten te leveren. Het
product dient volstrekt vrij te zijn van grond. Verkoper is verplicht aan ons een grondboete te
betalen van minimaal € 100,- per ton geleverde grond. Op de koopbevestiging kan van dit
bedrag worden afgeweken.
8.5 Verkoper is verplicht ervoor zorg te dragen dat de inwendige temperatuur van de
wortelen, wortelpeterselie, pastinaken en gele bieten bij verladen en levering af land
minimaal 1°C en maximaal 15°C bedraagt en uit opslag minimaal 1°C en maximaal 5°C. Per
vracht meet verkoper van minimaal 5 stuks product de temperatuur. Indien verkoper in strijd
met deze plicht handelt, hebben wij recht de goederen af te keuren.
8.6 Wortelen, wortelpeterselie, pastinaken en gele bieten dienen naast het in 8.2 bepaalde
gezond te zijn, vrij van loof, rot, afwijkende kleur, geur, smaak en productvreemde
bestanddelen. Zij moeten bovendien voldoen aan de eisen van klasse I zoals genoemd in de
VN-normen en de Algemene Handelsnorm Toelichting van de KCB. Zij dienen recht te zijn,
onvertakt, vers, hard, knapperig en van de juiste maat.
8.7 De levering van de gekochte goederen geschiedt op afroep door ons en op ons bedrijf of
het door ons aan te wijzen ontvangende bedrijf, alwaar keuring en tarrering plaatsvindt.
Verkoper is verplicht te leveren op het door ons aangewezen adres. Van iedere auto wordt
een afzonderlijk monster genomen. De opschepkosten zijn altijd voor rekening van de
verkoper. Op eerste verzoek dient verkoper ook te leveren op zon- en feestdagen en ’s nachts.
Als de koopovereenkomst of bevestiging vermeldt dat levering geschiedt op vrachtauto koper,
betekent dit slechts dat de transportkosten voor onze rekening komen. De juridische en
feitelijke levering vindt plaats op ons bedrijf of op het door ons aan te wijzen ontvangende
bedrijf.
8.8 De weegkosten zijn voor rekening van verkoper.
8.9 Indien aan verkoper een teelt-/enquêteformulier is verstrekt, dient hij dit uiterlijk bij
levering volledig bijgehouden en ingevuld aan ons te retourneren. Hetzelfde geldt voor het
GlobalGap certificaat of soortgelijke certificaat. Wij zullen de koopsom, verminderd met de
eventuele kortingen, boetes, schade en andere te verrekenen bedragen, binnen drie weken
na aflevering en tarrering en ontvangst van het teelt-/enquêteformulier en de certificaten aan
de verkoper voldoen, tenzij wij onze betalingsverplichtingen opschorten in verband met een
tekortkoming van verkoper.
8.10 Indien het tarrapercentage van veldgewasproduct hoger is dan 15% en/of het percentage
rot hoger is dan 1% of het tarrapercentage in klaargemaakt product hoger is dan 1%, dan kan
de afname door ons worden geweigerd, doch wij hebben ook het recht de goederen af te
nemen tegen een door ons te bepalen korting in verband met de extra kosten voor het
klaarmaken van de goederen.
8.11 De aan ons te leveren goederen dienen ook gedurende een redelijke termijn na levering
aan de overeengekomen kwaliteitsnormen te voldoen. De goederen moeten tot enkele weken
na aankomst op hun eindbestemming aan de overeengekomen kwaliteitseisen voldoen.
Gedurende die periode hebben wij het recht over de kwaliteit van de geleverde goederen voor
wat betreft op het oog zichtbare gebreken, te reclameren. Over verborgen, niet met het blote
oog zichtbare gebreken, mogen wij reclameren tot 10 werkdagen na het ontdekken van die
gebreken.
8.12 Bij afkeuring en/of weigering van de ter levering aangeboden goederen, hebben wij het
recht te onzer keuze vervangende levering te vorderen of de geweigerde hoeveelheid af te
boeken op het nog resterende deel van het contract, dan wel het contract te ontbinden.
8.13 Indien verkoper onze klacht van de hand wijst of niet binnen 24 uur accepteert, zal een
door ons aan te wijzen onafhankelijk expert bindend en op kosten van ongelijk vaststellen of
de klacht gegrond is.
8.14 Wij hebben tevens het recht om de producten op het land te beoordelen en reeds vóór
de levering daarover te reclameren. Indien de wederpartij onze klacht niet binnen 24 uur
schriftelijk aanvaardt, zullen wij een onafhankelijke expert opdracht geven om voor ons en de
wederpartij bindend vast te stellen (middels een door de expert te bepalen aantal
steekproeven) of de klacht gegrond is. Indien de wederpartij de klacht aanvaardt of de
expertise uitwijst dat onze klacht gegrond is, staat tussen ons en de wederpartij vast dat de
kwaliteit van de nog niet-geleverde producten niet aan de overeenkomst beantwoordt en
hebben wij recht op volledige schadevergoeding en mogen wij de overeenkomst geheel of
gedeeltelijk ontbinden, dan wel het product geheel of gedeeltelijk afnemen met een door ons
te bepalen korting op de koopprijs.
8.15 Bij niet of niet-tijdige nakoming door de wederpartij hebben wij het recht ontbinding
en/of schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9
9.1 Indien na het sluiten van de overeenkomst de informatie over de financiële positie van de
wederpartij zodanig is dat de nakoming van zijn verplichtingen als onzeker moet worden
beschouwd, hebben wij het recht van de wederpartij een zekerheidsstelling te verlangen voor
de nakoming van zijn verplichtingen in de door ons gestelde vorm. Indien de wederpartij die
zekerheid niet tijdig verstrekt, hebben wij het recht de overeenkomst te ontbinden en/of
schadevergoeding te vorderen.
9.2 Indien de wederpartij met de nakoming van diens verplichtingen in gebreke is en de prijs
van door de wederpartij reeds geleverde goederen/diensten opeisbaar is geworden, hebben
wij het recht de betaling van die eerder geleverde goederen en/of diensten op te schorten,
totdat de wederpartij alsnog deugdelijk is nagekomen.

Aldus vastgesteld in maart 2021 en gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer
62018914 (Top Fresh B.V.) en nummer 77751655 (Top Fresh Teelt B.V.).